Tập đoàn Đất Xanh tiếp sức tương lai cho các học sinh nghèo vượt khó

Hướng tới mục tiêu vì xã hội, vì cuộc sống tốt đẹp hơn, Tập đoàn Đất Xanh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động gắn kết và chia sẻ với cộng đồng, trong đó đặc biệt chú trọng đến thế hệ mầm non tương lai của đất nước.