Đất Xanh Group: Hoạt động dịch vụ, môi giới mới là nguồn mang lại lợi nhuận chính của công ty

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp gần 1.500 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 59% tổng doanh thu, nhưng chỉ đóng góp 43% tổng lợi nhuận gộp.

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2016.

Theo đánh giá của công ty, năm 2016, nền kinh tế ổn định, những khó khăn của bất động sản dần được giải quyết đã giúp công ty tăng trưởng mạnh trong kinh doanh. Cụ thể, doanh thu cả năm đạt hơn 2.506 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 664,4 tỷ đồng, tăng 49% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2016 của Đất Xanh Group, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt gần 1.485 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,2% tổng doanh thu cả năm, còn hoạt động dịch vụ môi giới mang lại gần 822 tỷ đồng doanh thu, chiếm 32,8% tổng doanh thu đạt được cả năm. Còn lại là doanh thu từ hoạt động xây dựng.

Đáng chú ý, hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang lại doanh thu lớn nhất cho Đất Xanh Group, nhưng hoạt động dịch vụ, môi giới mới là mảng đóng góp phần lớn lợi nhuận cho công ty. Với 822 tỷ đồng doanh thu, mảng này mang về đến 582,9 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm tỷ trọng 55% tổng lợi nhuận gộp cả năm. Tỷ suất lợi nhuận của mảng này đạt đến 71%.

Trong khi đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang lại 456,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm 43% tổng lợi nhuận gộp cả năm. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 31%, thấp hơn rất nhiều so với hoạt động dịch vụ, môi giới.

Hoạt động xây dựng mang lại gần 18,7 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp 8,2% tổng lợi nhuận gộp toàn công ty.

Tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của Đất Xanh Group là 2.025 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nguồn vốn, tăng 12% so với năm 2015, trong đó nợ ngắn hạn 1.527 tỷ đồng và 497 tỷ đồng nợ dài hạn. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đến cuối năm 2016 của toàn công ty là 684 tỷ đồng, trong đó có 494 tỷ đồng vay nợ dài hạn.

Nguyên Phương
Theo InfoNet/HSX