Giá trị "Nhân văn" của người Đất Xanh Miền Nam

Nhân văn là một trong bốn giá trị cốt lõi của Đất Xanh Miền Nam. Giá trị này được người Đất Xanh Miền Nam thể hiện bằng những hành động thiết thực nhằm sẻ chia trách nhiệm với xã hội và tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng thông qua chương trình thiện nguyện hàng năm. Đây là truyền thống tốt đẹp được lưu giữ và duy trì thực hiện trong suốt khoảng thời gian qua, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người Đất Xanh Miền Nam trong cộng đồng và xã hội.